Presiden RI 2024 ? Mana Pilihanmu

Dzikir Pagi Hari Ini: Mendatangkan Kesehatan serta Keselamatan Lahir Batin

Liputan Indonesia
|| Religi, - DZIKIR pagi hari ini Selasa 26 Juli 2022 Masehi/26 Dzulhijjah 1443 Hijriah dikerjakan bakda Sholat Subuh. Tersimpan keistimewaan luar biasa besar di balik amalan sunah penuh berkah ini.

Berikut amalan sunah dzikir pagi hari ini , seperti dirangkum dari buku 'Kumpulan Doa dari Alquran dan As-Sunnah yang Shahih' karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas.

BACAAN DZIKIR PAGI HARI INI

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

1. Membaca Ayat Kursi satu kali

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim

"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) di hadapan mereka, dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca pagi satu kali).

2. Membaca Surat Al Ikhlas tiga kali

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 14) (Dibaca tiga kali)

3. Membaca Surat Al Falaq tiga kali

Qul auzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki'." (QS Al Falaq: 15) (Dibaca tiga kali).

4. Membaca Surat An-Naas tiga kali

Qul a'uzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas.

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia'." (QS An-Naas: 16) (Dibaca pagi tiga kali)

5. Dzikir pagi dibaca satu kali

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca:

. .

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro as u dahu, wa audzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri as u dahu. Robbi audzu bika minal kasali as u-il kibar. Robbi audzu bika min adzabin fin naari wa adzabin fil qobri.

"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur." (Dibaca pagi satu kali. HR Muslim 4/2088)

6. Dzikir pagi dibaca satu kali

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca:

Allahumma bika ash-bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur.

"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)." (Dibaca pagi satu kali. HR At-Tirmidzi nomor 3391, disahihkan Syekh Al Albani).

7. Sayyidul Istighfar dibaca satu kali

Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa abduka wa anaa ala ahdika wa wadika mas-tathotu. Audzu bika min syarri maa shonatu. Abu-u laka bi nimatika alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa anta.

"Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau." (Dibaca pagi satu kali. HR Al Bukhari nomor 5522, 6306, dan 6323. At-Tirmidzi nomor 3393, An-Nasa'i 5522, dan lain-lain)

8. Dzikir pagi dibaca tiga kali

Allaahumma aafinii fii badanii, allaahumma aafinii fii samii, allaahumma aafinii fii bashorii, laa ilaaha illaa anta. Allaahumma innii auudzu bika minal kufri wal faqr, wa auudzu bika min adzaabil qobr, laa ilaaha illaa anta.

"Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau." (Dibaca pagi tiga kali)

(HR Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul Yaum wal Lailah nomor 22 halaman 146, Ibnus Sunni nomor 69. Al Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Syekh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadis tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar halaman 26)

9. Dzikir pagi dibaca satu kali

Allahumma innii as-alukal afwa wal aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as-alukal afwa wal aafiyah fii diinii wa dun-yaya wa ahlii wa maalii. Allahumas-tur awrootii wa aamin rowaatii. Allahummahfazh-nii mim bayni yadayya wa min kholfii wa an yamiinii wa an syimaalii wa min fawqii wa audzu bi azhomatik an ughtala min tahtii.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi)." (Dibaca pagi satu kali)

10. Dzikir pagi dibaca satu kali

Allahumma aalimal ghoybi wasy syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Audzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy syaythooni wa syirkihi, wa an aqtarifa alaa nafsii suu-an aw ajurruhu ilaa muslim.

"Ya Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb Pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan Yang Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya." (Dibaca satu kali. HR At-Tirmidzi dan Abu Dawud, lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 3/142)

11. Dzikir pagi dibaca tiga kali

Bismillahilladzi laa yadhurru maasmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa wa huwas samiiul aliim.

"Dengan Menyebut Nama Allah, yang dengan Nama-Nya tidak ada satu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (Dibaca pagi tiga kali)

(HR Abu Dawud 4/323, At-Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 2/332, Al-Allamah Ibnu Baaz berpendapat isnad hadis tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39)

12. Dzikir pagi dibaca tiga kali

Rodhiitu billaahi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi-muhammadin shallallaahu alaihi wa sallama nabiyya.

"Aku rela (ridha) Allah sebagai Rabb-ku (untukku dan orang lain), Islam sebagai agamaku dan Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagai Nabiku (yang diutus oleh Allah)." (Dibaca pagi tiga kali).

(HR Ahmad 4/337, An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul Yaum wal Lailah nomor 4 dan Ibnus Sunni nomor 68. Abu Dawud 4/418, At-Tirmidzi 5/465, dan Ibnu Baaz berpendapat hadis tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39)

13. Dzikir pagi dibaca satu kali

Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi-rohmatika as-taghiits, wa ash-lih lii syanii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ain.

"Wahai Rabb Yang Maha hidup, Wahai Rabb Yang Maha berdiri sendiri (tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan (urusanku) kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu)." (Dibaca pagi satu kali)

(HR An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubro, Al-Hakim dalam Al-Mustadzrak, Al-Baihaqi dalam Asma wa Shifat dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Silsilah As-Shahihah nomor 227)

14. Dzikir pagi dibaca satu kali

Ash-bahnaa ala fithrotil islaam wa alaa kalimatil ikhlaash, wa alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu alaihi wa sallam, wa alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin.

"Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (Dibaca pagi satu kali)

(HR Ahmad 3/406-407, 5/123. Lihat juga Shahihul Jami' 4/290. Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di 'Amalul Yaum wal Lailah nomor 34)

15. Dzikir pagi dibaca 1 atau 10 atau 100 kali

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodiir.

"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Dibaca pagi 1 atau 10 atau 100 kali)

(HR Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat kitab Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/270, Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331, dan Zadul Ma'ad 2/377) - (HR Al-Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071)

16. Dzikir pagi dibaca tiga kali

Subhaanallaahi wa bihamdihi 'adada kholqih, wa ridhoo nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midaada kalimatih.

"Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sesuai keridhaan-Nya, seberat timbangan arasy-Nya dan sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya." (HR Muslim nomor 2726)

17. Dzikir pagi dibaca satu kali

Allahumma innii as-aluka ilman naafia, wa rizqon thoyyibaa, wa amalan mutaqobbalaa.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (Dibaca satu kali)

(HR Ibnu As-Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah nomor 54 dan Ibnu Majah 925. Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu'aib Al-Arna'uth dalam tahqiq Zad Al-Maad 2/375)

18. Dzikir pagi dibaca 100 kali

Subhaanallaahi wa bihamdih.

"Maha Suci Allah, aku memuji-Nya." (Dibaca 100 kali. HR Muslim nomor 2692)

19. Dzikir pagi dibaca 100 kali

Astagh-firullah wa atuubu ilaih.

"Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya." (Dibaca 100 kali. HR Bukhari dengan Fathul Bari 11/101 dan Muslim 4/2075)

Wallahu a'lam bisshawab .


Penulis : one


Media Liputan Indonesia

DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers


HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK


Kirim via:

WhatsApps / SMS:
08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com

PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.Komentar


Berita lainnya:
toko online zeirshopee

Nama

#BeritaViral,562,#MafiaTanah,6,#Mudik2023,19,#Mudik2024,1,#Pemilu2024,44,Advertorial,410,BAIS,5,Bakti sosial,1,Berita Terkin,1,Berita Terkini,427,Berita Utama,2786,Berita-Terkini,3761,BIN,11,bisnis,2,BNNK,14,BNNP,10,BPN,4,Capres 2024,28,Covid-19,131,daera,1,daerah,1,Deklarasi,2,demonstrasi,2,Destinasi-Wisata,70,Dewan Pers,7,Dinkes,1,egional,1,EkoBis,438,fasilitas,1,Galeri-foto-video,167,Gaya-Hidup,121,Hak Jawab,4,Hoax / Fakta,5,Hobby,75,HuKri,1,HuKrim,2147,hukum,30,hukum Polri,14,Info Haji,21,insiden,2,Internasional,381,Internet,93,Kesehatan,551,Kicau Mania,29,Korupsi,2,KPK,24,Kuliner,18,Laporan Masyarakat,6,Laporan-Masyarakat,455,Lindo-TV,128,Liputan Haji Indonesia,7,Liputan-Investigasi,391,Lowongan Kerja,4,masyarakat,1,Melek-Hukum,86,Nasional,1928,nasional hukum,1,nasional regional,1,Negara,1,Olahraga,119,Opini Rakyat,161,Otomotif,12,Pemerinta,4,Pemerintah,1812,Pemerintah Regional,2,Pemilu 2024,95,Pendidikan,150,penghargaan,1,Peristiwa,693,PERS,26,Pilpres 2024,32,Politik,783,politisi,2,POLR,3,POLRI,2680,Pungli,50,Regiona,3,Regiona l,1,Regional,6467,Regional Hukrim,4,regional Nasional,1,Regional pemerintah,5,Religi,310,Sejarah,62,Selebritis,80,Seni-Budaya,101,ShowBiz,109,sosial,5,Technology,145,Tips-Trick,122,TNI,804,TNI AU,2,TNI-Polri,46,Tokoh masyarakat,2,
ltr
item
Berita Utama, Informasi Terbaru, Kabar Terkini, Indonesia dan Dunia: Dzikir Pagi Hari Ini: Mendatangkan Kesehatan serta Keselamatan Lahir Batin
Dzikir Pagi Hari Ini: Mendatangkan Kesehatan serta Keselamatan Lahir Batin
Liputan Indonesia || Religi, - DZIKIR pagi hari ini Selasa 26 Juli 2022 Masehi/26 Dzulhijjah 1443 Hijriah dikerjakan bakda Sholat Subuh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkNWme3lmp61bObEbgjEQViSajQD38fSYKrVvxUcnbsoOeP5MehaB84VrvnQ0ffLLDskvVqKfGCm9OvkKeQJY-_yY89RBs5tLOQHMA8UdkF9ffCdu78CxL5Z7-zArCgiLISu8h2xF37lr6w6-JxXHSjNeCj1lbzeZw-CQHsg3jHTYgqJwcSn-qj0V5Ng/s320/dzikir-pagi-hari-ini-mendatangkan-kesehatan-serta-keselamatan-lahir-batin-wCNqlHdMaU.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkNWme3lmp61bObEbgjEQViSajQD38fSYKrVvxUcnbsoOeP5MehaB84VrvnQ0ffLLDskvVqKfGCm9OvkKeQJY-_yY89RBs5tLOQHMA8UdkF9ffCdu78CxL5Z7-zArCgiLISu8h2xF37lr6w6-JxXHSjNeCj1lbzeZw-CQHsg3jHTYgqJwcSn-qj0V5Ng/s72-c/dzikir-pagi-hari-ini-mendatangkan-kesehatan-serta-keselamatan-lahir-batin-wCNqlHdMaU.jpg
Berita Utama, Informasi Terbaru, Kabar Terkini, Indonesia dan Dunia
https://www.liputanindonesia.co.id/2022/07/dzikir-pagi-hari-ini-mendatangkan.html
https://www.liputanindonesia.co.id/
https://www.liputanindonesia.co.id/
https://www.liputanindonesia.co.id/2022/07/dzikir-pagi-hari-ini-mendatangkan.html
true
2214155929705458232
UTF-8
Buka semua Berita BERITA TIDAK ADA BUKA SEMUA BACA JUGA BALAS Cancel saja HAPUS Penulis NEWS HALAMAN ARTIKEL BUKA SEMUA Penting Dibaca.. BERITA UTAMA Arsip CARI SEMUA BERITA YANG KAMU CARI TIDAK ADA BRO.. Kembali saja.. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content